Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden
 1. Op alle met Transitie Instituut B.V. gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Transitie Instituut B.V. en opdrachtgever of cliënt inzake al hetgeen door of namens Transitie Instituut B.V. wordt verricht of verstrekt. Afwijkende voorwaarden zijn voor Transitie Instituut B.V. alleen bindend indien deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen en vastgelegd.
 3. Bij afmelding minder dan 24 uur van te voren voor individuele begeleiding, wordt de helft van de gereserveerde tijd in rekening gebracht, ongeacht de reden van afmelding.
 4. Gemaakte afspraken voor groepsbegeleiding dienen minimaal 5 werkdagen voor de afspraak geannuleerd te worden. Bij het niet of niet tijdig annuleren wordt de helft van de gereserveerde tijd in rekening gebracht, ongeacht de reden van afmelding.
  1. Gespreksduur wordt administratief afgerond in kwartieren.
  2. Inhoudelijke telefoongesprekken en andere activiteiten ten behoeve van de cliënt of casus wordt conform het coachingstarief gefactureerd.
  3. Elk gesprek anders dan bilateraal wordt ongeacht de verdere aard of inhoud van het gesprek gefactureerd conform het tarief voor intensieve gespreksbegeleiding.
  4. Kortdurende activiteiten worden ten behoeve van de overzichtelijkheid verzameld weergegeven op de maandelijkse factuur.
  5. Bij gesprekken buiten kantooruren (08.00 – 18.00) wordt 25% toeslag berekend.
  6. Bij gesprekken op locatie wordt de helft van de reistijd berekend conform het tarief waarvoor de afspraak is gemaakt.
Betalingsvoorwaarden
 1. Betaling van een factuur dient zonder enige korting of compensatie te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door storting of overschrijving op één der op de factuur vermelde rekeningen.
 2. Vragen over in rekening gebrachte kosten dient de opdrachtgever of cliënt binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk tot het Transitie Instituut B.V. te richten, maar ontheft opdrachtgever/cliënt niet van zijn/haar betalingsverplichting.
 3. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort als de opdrachtgever/cliënt een klacht indient over het tarief en/of de dienstverlening van het Transitie Instituut B.V., tenzij er sprake is van een uitdrukkelijke en objectief waarneembare tekortkoming van het Transitie Instituut B.V. die (gedeeltelijke) opschorting rechtvaardigt. De opdrachtgever/cliënt dient Transitie Instituut B.V. per omgaande schriftelijk van zijn klacht in kennis te stellen.
 4. Bij niet tijdige betaling (binnen 14 dagen na factuurdatum) is de debiteur zonder het vereiste van enige aanmaning of in gebreke stelling van rechtswege in verzuim en aan het Transitie Instituut B.V. verschuldigd:
  • vertragingsrente volgens het wettelijk percentage vanaf de vervaldag van het openstaand factuurbedrag tot aan de dag der algehele voldoening.
  • alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke die het Transitie Instituut B.V. ter incassering van haar vordering moet maken, waaronder inbegrepen:
  • administratiekosten die bij deze worden gefixeerd op € 100,-
  • 15% buitengerechtelijke incassokosten vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting welke kosten tenminste bedragen € 150,- exclusief omzetbelasting over het aan derden ter incasso gegeven bedrag aan hoofdsom volgens factuurbedrag, rente en administratiekosten.
 5. Op verzoek van de opdrachtgever kan het Transitie Instituut B.V. bemiddelen of werkgever, uitkeringsinstantie of zorg- en/of inkomensverzekeraar bereid is een deel van de begeleiding te financieren. Indien de voornoemden hier niet toe niet bereid blijken te zijn, zullen de volledige kosten van de begeleiding bij de directe opdrachtgever in rekening worden gebracht.