Gedragscode Transitie Instituut

 

Algemeen

De mediator/coach/trainer van het Transitie Instituut volgt bij de beroepsuitoefening de volgende gedragsregels:

 1.   De mediator/coach/trainer onderwerpt zich aan de in deze gedragscode vastgestelde regels.
 2.   De mediator/coach/trainer zal bij de uitoefening van zijn werkzaamheden de grootste zorgvuldigheid in acht nemen en zich onthouden van gedrag dat afbreuk doet aan het vertrouwen in, en het aanzien van het beroep.
 3.   De mediator/coach/trainer richt zijn werkzaamheden op coaching, training, conflictbegeleiding, begeleiding bij loopbaanontwikkeling en outplacement van het individu. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de trainer/coach/mediator zich bezighoudt met andere activiteiten ten behoeve van dezelfde opdrachtgever zoals arbeidsrechtelijk advies, beroepskeuzeadvies, opleidingsadvies, werving en selectie. De trainer/coach/mediator zal de cliënt te allen tijde informeren over de eventuele andere rollen/activiteiten die hij verricht ten behoeve van deze opdrachtgever.

Opdrachtaanvaarding

 1.   Indien de mediator/coach/trainer opdrachten tot coaching, training, conflictbegeleiding, loopbaanontwikkeling en outplacement aanvaardt die voortvloeien uit door hem verstrekte adviezen die hij in een andere rol heeft gegeven, zal hij daarover alle betrokkenen van te voren informeren.
 2.   De mediator/coach/trainer zal erop toezien dat er indien gewenst een overeenkomst met hierin duidelijke afspraken voor de verplichtingen van zowel opdrachtgever als cliënt schriftelijk wordt vastgelegd. De opdrachtbevestiging dient te bevatten: een beschrijving van de te volgen werkwijze, honoraria, onkosten, betalingswijze en tijdsduur. Op de uitvoering van de opdracht zijn de gedragsregels van deze code bepalend.
 3.   De basis voor de activiteiten in het kader van training, conflictbegeleiding, loopbaanontwikkeling en outplacement wordt gevormd door een goede werkrelatie tussen de betrokken partijen.
 4.   De mediator/coach/trainer zal de aan hem verstrekte opdracht tot (conflict-) begeleiding, loopbaanontwikkeling en outplacement slechts aanvaarden als hij ervan overtuigd is dat dit door de opdrachtgever niet zal worden geïnterpreteerd als toezegging tot vertrek van cliënt of erkenning van de noodzaak daartoe, noch als erkenning van disfunctioneren of ongeschiktheid van de cliënt in zijn huidige functie of het bestaan van een onwerkbare situatie. Dit wordt als zodanig schriftelijk vastgelegd in de onderhavige overeenkomst met opdrachtgever, tenzij de cliënt hierover expliciet anderszins is geïnformeerd, bijvoorbeeld middels het verstrekken van de code. Een opdracht aan de mediator/coach/trainer kan onderdeel vormen van afspraken met betrekking tot beëindiging van het dienstverband; hierover informeren partijen elkaar vooraf.
 5. Informatie over de cliënt zal uitsluitend met diens instemming aan de opdrachtgever worden gerapporteerd. Hierop kan slechts bij schriftelijke overeenkomst van alle betrokken partijen een uitzondering worden gemaakt. Hierop vormt informatie over de voortgang van het traject een uitzondering, doch zonder het privacybeginsel te schaden.

Begeleiding cliënt

 1.   De mediator/coach/trainer zal de cliënt bij diens eerste contact kenbaar maken dat het de cliënt te allen tijde vrijstaat de dienstverlening te aanvaarden dan wel te weigeren, alsmede deze op ieder moment af te breken. Bij een onderbreking van meer dan zes maanden wordt de opdracht beschouwd als te zijn beëindigd, tenzij daarover afspraken zijn gemaakt die door alle partijen schriftelijk zijn bevestigd.
 2.   De mediator/coach/trainer zal de door opdrachtgever gevraagde werkzaamheden ten behoeve van cliënt zorgvuldig en na bespreking met cliënt uitvoeren. Hij zal de cliënt verwijzen naar andere disciplines indien dit voor de belangen van cliënt wenselijk is.
 3.   De mediator/coach/trainer is bevoegd de begeleiding van de cliënt tussentijds te beëindigen als het, met inachtneming van de zorgvuldigheid in de beroepsuitoefening en met inachtneming van de in punt 10 gestelde regel, te verwachten valt dat afronding van het begeleidingsproces door mediator/coach/trainer redelijkerwijs niet mogelijk wordt geacht. Obstructie door de cliënt kan leiden tot tussentijdse onderbreking of tot definitieve beëindiging van de dienstverlening door de trainer/coach/mediator.

Geheimhouding en vertrouwelijke behandeling

 1.   De mediator/coach/trainer zal de informatie, hem van de zijde van de opdrachtgever en/of de cliënt ter kennis gekomen, geheim houden en van die informatie uitsluitend gebruik maken voor zover de goede uitvoering van de hem opgedragen taak dat vereist en voor zover het gebruik daarvan niet uitdrukkelijk is ontzegd.
 2.   Ook in de gevallen waarin de mediator/coach/trainer niet tot geheimhouding is verplicht, zal de mediator/coach/trainer de hem van de zijde van de opdrachtgever en/of de cliënt ter kennis gekomen informatie als vertrouwelijk behandelen.

Deze code is van kracht sinds 1 januari 2006.